Disclaim

Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door HN3k, te leveren of geleverde goederen.
Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, zelfs niet door afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
Wanneer van ÉÉn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen integraal van toepassing.
De nietigheid van ÉÉn of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan. In voorkomend geval wordt de nietige bepaling vervangen door een bepaling die het nauwst aansluit bij de bedoelde betekenis van de oorspronkelijke bepaling.
In deze algemene voorwaarden wordt met ‘klant’ bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via HN3K goederen bestelt of koopt.
De bepalingen van deze voorwaarden gelden, in voorkomend geval, onverminderd de rechten van de consument die voortvloeien uit het dwingend recht.
Artikel 2: Offertes, bestellingen en totstandkoming overeenkomst
Al de offertes van HN3K zijn volkomen vrijblijvend.
Een overeenkomst tussen HN3K en de klant komt pas tot stand nadat wij de bestelling schriftelijk aan de klant hebben bevestigd door het verzenden van een orderbevestiging, en nadat HN3K een schriftelijk akkoord met deze orderbevestiging vanwege de klant heeft ontvangen. Zij komt ook tot stand via een geschrift, door beide partijen voor akkoord ondertekend. (Wanneer de bestelling gepersonaliseerde, te bedrukken goederen voor de klant betreft, bevat de orderbevestiging naast de bestelling een ontwerp.)
Aan de klant getoonde monsters of stalen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door HN3K te leveren zaken daaraan hoeven te beantwoorden.
De handelsagenten en handelsvertegenwoordigers van HN3K zijn niet gemachtigd deze te binden. De door hen opgenomen bestellingen worden slechts definitief na verzending van een schriftelijke orderbevestiging door HN3K, en na een schriftelijk akkoord met deze orderbevestiging door de klant.
Als een overeenkomst tot stand komt met meerdere klanten dan zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover HN3K.
Artikel 3: Prijzen
Indien de partijen geen vaste prijzen zijn overeengekomen, is HN3K gerechtigd te leveren tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van levering.
Alle aangeboden prijzen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van vervoer, verzend – en administratiekosten, wachttijd, emballagekosten, montage- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 4: Kwaliteit, omschrijving en verplichtingen
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, formaat en dergelijke van de door HN3K geleverde goederen zijn voor de klant gÉÉn grond om de tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden, noch rechtvaardigen ze een vermindering van de verschuldigde koopprijs of geven ze recht op vervanging of herstel.
De klant kan geen rechten ontlenen aan de door HN3K gedane mededelingen over productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de website, in brochures, catalogi of andere informatiebronnen, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst.
HN3K aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door of namens de klant zelf gemaakte ontwerpen, schetsen, plannen of enige specificatie, noch voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens de klant worden voorgeschreven.
Het is HN3K te allen tijde toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met de klant tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
Artikel 5: Levering en risico
De leveringstermijnen worden slechts vastgesteld bij wijze van aanduiding. Het verstrijken van deze termijn kan geen aanleiding geven tot een vraag om schadeloosstelling, het weigeren van de goederen of een vraag tot ontbinding van de overeenkomst; een voorafgaande ingebrekestelling per aangetekende brief van de klant is hiervoor vereist, met inachtneming van een minimumtermijn van 10 werkdagen volgend op de postdatum van de ingebrekestelling.
De levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is c gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan.
Goederen worden beschouwd als geleverd, zodra HN3K de klant schriftelijk in kennis heeft gesteld dat de zaken bij HN3K of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor rekening en risico van de klant.
Indien partijen overeenkomen dat HN3K zal instaan voor het vervoer van de goederen, zijn zowel de kosten als het risico van het vervoer voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.HN3K zal in dat geval ten behoeve van de klant een vervoersovereenkomst sluiten met een door HN3K te kiezen vervoerder. De goederen worden slechts verzekerd op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant.
HN3K is te allen tijde gerechtigd zaken onder rembours aan de klant te verzenden. Ingeval de klant bij aankomst van de zaken op de plaats van bestemming weigert te betalen, is HN3K bevoegd de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 10.
Artikel 6: Betaling
Onze facturen zijn steeds contant te betalen in euro ten zetel van onze vennootschap, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De betaling door de klant is pas uitgevoerd op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door HN3K aangewezen bankrekening is overgeschreven of op het moment dat het volledige bedrag aan HN3K is overhandigd.
HN3K heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zoals een voorschot en/of vooruitbetaling, onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door HN3K is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is HN3K bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor HN3K voortvloeiende schade.
HN3K is gerechtigd de afgifte van goederen, die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan HN3K verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
HN3K heeft steeds het recht om te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
Bij afwezigheid van betaling (op de vervaldag van een factuur) is de klant aan HN3Kvanaf dan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij elke maand die begonnen is als een volledige maand zal beschouwd worden.
Indien na het verstrijken van een, bij schriftelijke aanmaning nader gestelde betalingstermijn, nog geen betaling ontvangen is, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20 % van de door de klant aan HN3K verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 75. Bovenop dit forfaitaire bedrag heeft HN3K recht op een schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten welke dat vaste bedrag te boven gaan en die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.
De klant is niet gerechtigd om enige vordering tegenover HN3K te verrekenen met de door HN3K in rekening gebrachte bedragen.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in zich en vormt geen afwijking op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 7: Klachten en terugzendingen
Klachten over de door HN3K geleverde goederen dienen onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd door de klant aan HN3K te worden meegedeeld. Indien 2 dagen zijn verstreken na overhandiging van de goederen aan de klant, is geen klacht meer gerechtvaardigd, tenzij het gebrek na de overhandiging bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant HN3K, binnen de 2 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn, hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen.
Verborgen gebreken waarvan HN3K geen kennis had, zijn nooit voor rekening van deze.
Geen enkele terugzending zal door HN3K worden aanvaard of enige rechtsgevolgen hebben, indien niet voorafgegaan van een schriftelijk akkoord. Een dergelijk akkoord is geen erkenning van de door de klant vermelde reden van terugzending. Zij verplicht HN3K niet om automatisch tot vervanging, herstel of terugbetaling over te gaan.

In geen geval kunnen gegronde terugzendingen/klachten recht geven op vraag tot schadevergoeding of interesten. HN3K heeft in dat geval de keuze om ofwel de goederen te vervangen, te herstellen, de koop te ontbinden of een prijsvermindering toe te staan.
Terugzendingen worden verzonden voor rekening en risico van de klant. Het risico ten aanzien van terugzendingen blijft berusten bij de klant, totdat de producten door HN3K zijn terugbetaald of vervangen.
Alle eventuele garantieverplichtingen van HN3K vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die goederen het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde goederen door de klant of door derden, of indien die het gevolg zijn van vreemde oorzaken, of indien de klant of een derde zonder de schriftelijke toestemming van HN3K wijzigingen in de door HN3K geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht
De aansprakelijkheid van HN3K zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van directe schade, waarbij het door HN3K aan de klant te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
HN3K is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel redelijkerwijs had kunnen verzekeren.
In het geval van overmacht is HN3K niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van HN3K opgeschort.
Indien door overmacht de levering van de goederen met meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke verklaring, zonder dat er schadevergoeding verschuldigd is.
Onder overmacht in hoofde van HN3K wordt verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van HN3K zijn ontstaan, evenals oorzaken van tekortkomingen die liggen bij toeleveringsbedrijven van HN3K of derden.
Indien HN3Kbij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Alle door HN3K te leveren en/of geleverde goederen, al dan niet op krediet gekocht, blijven onder alle omstandigheden eigendom van HN3K, tot op het ogenblik van volledige betaling door de klant van de hoofdsom, interesten en kosten.
De klant is gehouden de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HN3K te bewaren.
De klant is niet bevoegd de goederen, zolang de eigendom daarvan niet op hem is overgegaan, aan derden in pand te geven, te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.
Indien de klant inzake de betaling tegenover HN3K tekort schiet of HN3K goede redenen heeft dit te vrezen, is zij gerechtigd de goederen terug te nemen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De klant moet hiertoe zijn medewerking verlenen. De terugneming geschiedt op kosten van de klant.
Artikel 10: Beëindiging en ontbinding van de overeenkomst
De klant is in gebreke, zonder de vereiste van een ingebrekestelling, indien hij enige verplichting uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet afdoende nakomt. HN3K is in dat geval gerechtigd de overeenkomst en alle andere koopovereenkomsten met de klant als ontbonden te beschouwen, via schriftelijke kennisgeving aan de klant.
Indien een overeenkomst op grond van het vorige lid wordt ontbonden of wanneer de klant, geheel of gedeeltelijk, vöör of na de levering, de bestelling verbreekt, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % op de overeengekomen totale prijs. Deze schadevergoeding bedraagt de volledige verkoopprijs wanneer de goederen gepersonaliseerde, bedrukte kledij betreffen, onverminderd het recht van HN3K om grotere schade te bewijzen.
Wanneer de klant een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, hij failliet gaat, hij beroep doet op enige procedure om opschorting van betaling te verkrijgen, hij zijn activiteiten geheel of voor een substantieel gedeelte staakt, hij de bevoegdheid over zijn vermogen (deels) verliest of wanneer HN3K goede redenen heeft om aan te nemen dat de klant niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen na te komen, is HN3K eveneens gemachtigd de overeenkomst(en) met de klant als ontbonden te beschouwen.
In de gevallen bepaald in lid 1 en 3 van dit artikel worden alle vorderingen die HN3K heeft op de klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.
Artikel 11: Rechterlijke bevoegdheid
Bij elk geschil, voortvloeiend uit het onderhavig contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van HN3K bevoegd. HN3K heeft evenwel het recht een geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van de zetel of woonplaats van de koper.
Het Belgisch recht is telkens van toepassing.
Wanneer HN3K en de klant van mening zouden verschillen over de interpretatie of draagwijdte van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst dan wel van deze algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend.


.